Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες (20 Μαρτίου)

15ἱ Ἅγιοι αὐτοί Πατέρες ἀσκήτευαν στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, στήν περιοχή τῶν Ἱεροσολύμων καί εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἐκεῖ ἀπό διάφορα μέρη. Ὅμως Ἄραβες λῃστές ἐπιτέθηκαν κατά τῆς μονῆς καί συνέλαβαν τούς Πατέρες αὐτῆς, πού δέν μπόρεσαν ἢ δέν θέλησαν νά φύγουν. Καί ἀφοῦ τούς βασάνισαν μέ διάφορους τρόπους, γιά νά ὑποδείξουν στούς λῃστές τούς κρυμμένους θησαυρούς τῆς μονῆς, τούς θανάτωσαν. Ἄλλους τούς ἀποκεφάλισαν, ἄλλους τούς τεμάχισαν καί ἄλλους τούς κατατρύπησαν μέ τά ξίφη τους. Καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, εὐχαριστώντας τόν Θεό καί προσευχόμενοι, παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι τίς μακάριες ψυχές τους στόν Κύριο, ἀπολαμβάνοντας τήν αἰώνια ζωή τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν ὁποία ὑπέμειναν πρόθυμα τούς μακρούς ἀγῶνες τῆς ἀσκήσεως καί τό μαρτύριο τῆς ἐπίπονης ἀθλήσεως.
Τήν φρικτή ἐκείνη σφαγή περιέγραψαν, ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Σαββαΐτης († 13 Ἰουλίου), ὁ ἀνεψιός τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ὁ Ὅσιος Ἀντίοχος ὁ Πάνδεκτος († 24 Δεκεμβρίου).
Μεταξύ τῶν ἁγίων Ἀββάδων ἀναφέρεται καί ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς τοῦ Σωτῆρος ἁγιόλεκτοι ἄρνες, ἐξωρμημένοι ἐκ χωρῶν διαφόρων, τῇ Ποίμνῃ συνεδράμετε Σάββα τοῦ σοφοῦ· ὅθεν θανατούμενοι, ἀπηνείᾳ βαρβάρων, χαίροντες ἀνήλθετε, πρός οὐράνιον μάνδραν, καθάπερ Ὅσιοι καί Ἀθληταί, ἐκδυσωποῦντες, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τήν τῶν Ὁσίων θεόληπτον συνοδείαν, ταῖς τῶν Μαρτύρων διαλάμπουσαν ἀκτῖσι, πάντες τοῖς ᾄσμασι στεφανώσωμεν, τούς τῷ Χριστῷ τυθέντας, οἷάπερ θεῖα σφάγια· αὐτούς γάρ ὁ Λόγος προσεδέξατο.

Μεγαλυνάριον.
Αἵμασιν οἰκείοις μαρτυρικῶς, τούς σαυτῶν χιτῶνας, πορφυρώσαντες ἱερῶς, πρός ὑπερκοσμίους, ἀνήλθετε ἐπαύλεις, φαιδρῶς κεκοσμημένοι, Πατέρες Ὅσιοι.