Ἁγίες ἀδελφὲς τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Φωτώ, Φῶτις, Παρασκευή, Κυριακὴ καὶ Ἀνατολὴ οἱ Μάρτυρες (26 Φεβρουαρίου)

15ἱ Ἁγίες Φωτώ, Παρασκευή, Κυριακή καί Ἀνατολή τελειώθησαν διά ξίφους καί ἡ Ἁγία Φῶτις ἐτέθηκε σέ δύο δένδρα, τά ὁποία ἀπολυθέντα τήν διέσχισαν στά δύο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Φωτεινήν καί Φωτίδα καί Φωτώ ἀνυμνήσωμεν, σύν Ἀνατολή Φωτεινόν τε Ἰωσήν θεῖοις ἄσμασιν, ὁμοῦ Κυριακήν Παρασκευήν, τούς Μάρτυρας Χριστοῦ περιφανείς· θείαν χάριν γάρ αἰτοῦνται καί φωτισμόν, τοῖς πίστει ἀνακράζουσι· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν πᾶσιν ἰάματα.