Ἁγία Θεοσεβία ἡ Διακόνισσα (10 Ιανουαρίου)

09017Ἁγία Θεοσεβία ἦταν Διακόνισσα καί ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Νύσσης (ὄχι σύζυγος ὅπως θεωρεῖται ἀπό πολλούς).
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τήν ἀποκαλεῖ «ὄντως ἱερά, τό τῆς Ἐκκλησίας καύχημα, τό τοῦ Χριστοῦ καλλώπισμα, τό τῆς καθ’ ἡμᾶς γενεᾶς ὄφελος, τήν γυναικῶν παρησσίαν καί τῶν μεγάλων μυστηρίων ἀξίαν».
Ἡ Ἁγία Θεοσεβία κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 385 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx