Ἁγίες 130 Γυναῖκες (21 Δεκεμβρίου)

16ίστεψαν στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Ἰουλιανῆς καί μαρτύρησαν ὅλες δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.