Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Μάρτυς (4 Δεκεμβρίου)

12αρτύρησε μαζί μέ τήν Ἁγία Βαρβάρα.