Ἁγία Ταβιθᾶ (25 Οκτωβρίου)

AgiaTavitha7 Ἁγία Ταβιθᾶ ἦταν εὐσεβής καί φιλάνθρωπη χριστιανή καί κατοικοῦσε στήν Ἰόππη. Τό Ταβιθᾶ εἶναι λέξη Συριακή καί σημαίνει Δορκάς.
Ἦταν ὑφάντρα καί ἔφτιαχνε χιτῶνες, τούς ὁποίους πωλοῦσε πρός ἀνακούφιση τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν.
Ἡ Ταβιθᾶ ὅμως ἀρρώστησε καί πέθανε. Τήν περίοδο ἐκείνη βρισκόταν στή Λῦδα ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Ὅταν τό ἄκουσαν αὐτό οἱ δικοί της, ἔσπευσαν νά τόν παρακαλέσουν νά ἔρθει στήν Ἰόππη, ὅπου καί ὁδηγήθηκε στό νεκροκρέβατο τῆς Ταβιθᾶς. Ἀφοῦ παρακάλεσε τούς παραβρισκόμενους νά βγοῦν ἀπό τό δωμάτιο, ὁ Πέτρος γονάτισε καί προσευχήθηκε. Στήν συνέχεια εἶπε στήν Ταβιθᾶ νά σηκωθεῖ. Μόλις ἐκφώνησε τό πρόσταγμα ἡ νεκρή ἀνεστήθῃ.
Τό γεγονός αὐτό διεδόθει στήν Ἰόππη καί πολλοί πίστεψαν. Ἡ Ἁγία Ταβιθᾶ πέθανε σέ βαθύ γῆρας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Μαθήτρια ἔνθεος, ἐν τῇ Ἰόππῃ σεμνή, Χριστοῦ ἐχρημάτισας, καί ἐν πολλοῖς οἰκτιρμοῖς, αὐτόν ἐθεράπευσας· ὅθεν ὑπό τοῦ Πέτρου, ὡς ἠγέρθης θανοῦσα, ἐδειξας τοῦ σοῦ βίου, Ταβιθᾶ μακαρία, πᾶσι τήν κεκρυμμένην, θείαν λαμπρότητα.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Τοῖς θεαρέστοις σου ἔργοις καί πράξεσι, θεοπρεπῶς τῷ Σωτῆρι λατρεύουσα, ἀγάπης ὑπόδειγμα πέφηνας, ὦ Ταβιθᾶ ὡς θεόφρων μαθήτρια· διό σου τήν μνήμην γεραίρομεν.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις θεοδόξαστε Ταβιθᾶ, στήλη θείων ἔργων, ὡς μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ· ἐλεημοσύνης, πηγή γάρ ἀνεδείχθης, ἐν πόλει τῇ Ἰόππῃ, γνώμῃ θεόφρονι.