Αγία Ίας (4 Αυγούστου και 11 Σεπτεμβρίου)

0408 1Ὀσμὴν μύρων ἔπνευσεν ἡ Μάρτυς, Ἴα,
Ἐρυθροβαφῶν αἱμάτων ἀτμοπνόων.