Ἁγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα καὶ Νυμφοδώρα οἱ Μάρτυρες (10 Σεπτεμβρίου)

7ταν ἀδελφές καί κατάγονταν ἀπό τή Βιθυνία. Ἡ λάμψη τῆς παρθενίας καί ἡ ὡραιότητα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων τους, ἔκαναν τίς τρεῖς ἀδελφές νά εἶναι καύχημα τῶν χριστιανῶν. Οἱ φροντίδες καί οἱ συνήθειες τοῦ κόσμου δέν τίς ἀπασχολοῦσαν.
Ἡ μόνη τους φροντίδα ἦταν «μετά αἰδοῦς καί σωφροσύνης κοσμείν ἑαυτάς, ἢ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῷ πολυτελεῖ». Δηλαδή φρόντιζαν νά στολίζουν τόν ἑαυτό τους μέ συστολή καί σωφροσύνη καί ὄχι μέ φιλάρεσκα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν τους ἢ μέ χρυσά ἢ μαργαριτένια κοσμήματα ἢ μέ ροῦχα πολυτελή.
Γιά τήν ἀγάπη λοιπόν τοῦ Χριστοῦ, ἄφησαν τήν πατρίδα τους καί πῆγαν νά κατοικήσουν σέ ἕναν λόφο, κοντά στά Πύθια θερμά λουτρά. Ἐκεῖ ἀσκήτευαν καί καλλιεργοῦσαν ἀκόμα περισσότερο τήν σωφροσύνη τους. Γι’ αὐτό ἀξιώθηκαν ἀπό τόν Θεό νά θεραπεύουν ἀσθένειες, καί ἔτρεχε κοντά τους πλῆθος κόσμου.

Ὅταν τό ἔμαθε αὐτό ὁ ἔπαρχος Φρόντων, ἔστειλε καί συνέλαβε τίς τρεῖς ἀδελφές. Βλέποντας τήν φρόνηση καί τήν σύνεση, ἀλλά καί τήν ἀφοβία μέ τήν ὁποία τόν ἀντιμετώπισαν, διέταξε καί τίς βασάνισαν μέ τά πιό φρικτά βασανιστήρια. Ὑπέμειναν μέ ἀνδρεῖα τά μαρτύρια καί ἔτσι ἔνδοξα παρέδωσαν τίς ψυχές τους στό νυμφίο τους Χριστό.
Ὁ ἔπαρχος θέλησε νά κάψει τά σώματά τους, ἀλλά οἱ φλόγες ἔκαψαν τόν ἴδιο καί ἔπειτα καταρρακτώδης βροχή ἔσβησε τήν φωτιά. Τά σώματα τῶν τριῶν παρθένων τάφηκαν μέ σεβασμό ἀπό τούς χριστιανούς.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’. Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας.
Τᾶς τρεῖς ἐνδόξους Παρθένους καί Ἀθληφόρους θεόφρονας, τάς συνδεδεμένας ἐνθέως, ἀδελφικῇ οἰκειότητι, τάς καλλιρόους πηγάς τῆς εὐσέβειας, τάς ἀναβλυζούσας, μαρτυρικῶν ἀγώνων χάριν ἀέναον, τήν θείαν Μηνοδώραν, καί τήν Μητροδώραν τήν ἔνδοξον, σύν τῇ κλυτῇ Νυμφοδώρᾳ, τῇ ἐν πᾶσι καρτερόφρονι, πάντες οἱ τρυφῶντες τῶν ἄθλων αὐτῶν, συνδραμόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐταί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσι.

Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὑπέρ Τριάδος καρτερῶς ἐναθλοῦσαι, τόν πολυμήχανον ἐχθρόν ἐτροπώσασθε, ἀδελφικῶς τῷ πνεύματι συνδούμεναι· ὅθεν εἰσῳκίσθητε, σύν ταῖς πέντε παρθένοις, εἰς τόν ἐπουράνιον, Ἀθληφόροι νυμφῶνα, καί σύν Ἀγγέλοις τῷ Παμβασιλεῖ, ἐν εὐφροσύνῃ, ἀπαύστως παρίστασθε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Μηνοδώρα θεοειδής· χαίροις Μητροδώρα, ἀπερίτρεπτε ἐν ποιναῖς· χαίροις Νυμφοδώρα, ἡ τοῦ Σωτῆρος νύμφη, Τριάδος τῆς ἁγίας, κόραι ἰσάριθμαι.