Ἅγιοι 23 Μάρτυρες (26 Αυγούστου)

12αρτύρησαν διά ξίφους μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἀδριανό.
Τά ὀνόματα τούς εἶναι: Ἀνατόλιος, Ἄνθιμος, Ἀντίοχος, Γεντήλιος, Ἐλευθέριος, Ἐρμογένης, Εὐήθιος, Εὐρετός, Εὐτύχιος, Θεαγώνης, Θεόδωρος, Θῦρσος, Ἰωάννης, Καρτερᾶς, Κλαύδιος, Κυριάκος, Μαρίνος, Μαρδώνιος, Μηνώδιος, Πλάτων, Συνετός, Τρωάδιος καί Φαρέτριος († 4ος αἰ.).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx