Ἁγίες Δημητρία καὶ Βιβιανὴ οἱ Παρθενομάρτυρες (21 Ιουνίου)

15ἱ Ἁγίες Δημητρία καί Βιβιανή ἐζοῦσαν κατά τούς χρόνους τούς αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου στή Ρώμη καί ἦταν θυγατέρες τῶν Ἁγίων Φλαβιανοῦ († 22 Δεκεμβρίου) καί Δαφροσίας († 4 Ἰανουαρίου). Ὁ διοικητής τῆς Ρώμης μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τῶν γονέων τους, ἀφοῦ συνέλαβε τήν Δημητρία καί τήν Βιβιανή καί τίς ἐβασάνισε ἀνηλεῶς, δέν κατάφερε νά τίς ἀποσπάσει ἀπό τήν πίστη τους στόν Χριστό. Ἔτσι, ἔδωσε ἐντολή νά τίς ἀποκεφαλίσουν, τό 363 μ.Χ. Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης Σιμπλίκιος (468 – 483 μ.Χ.) καθιέρωσε ναό πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Βιβιανῆς, ὁ δέ Οὐρβανός ὁ Η’, τό 1628, ἀνακαίνισε αὐτόν καί μετακόμισε ἐκεῖ τά ἱερά λείψανα τῆς Ἁγίας Δημητρίας καί τῆς μητρός αὐτῆς.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx