Ἁγία Ποταμιαίνη ἐξ Ἀλεξανδρείας (7 Ιουνίου)

07067 Ἁγία Μάρτυς Ποταμιαίνη καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.). Πανέμορφη στό σῶμα καί στήν ψυχή, ἀλλά καί πιστή Χριστιανή, ἦταν δούλη ἀσελγοῦς καί ἀκόλαστου ἀνδρός, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ δέν κατάφερε νά τήν πείσει νά δεχθεῖ τίς ἀνήθικες προτάσεις του, κατήγγειλε αὐτήν στόν ἄρχοντα τῆς Ἀλεξανδρείας ὡς Χριστιανή. Εὐθύς διατάχθηκε ἡ σύλληψή της καί ἡ ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος προσαγωγή της. Ὅταν ὅμως ἐμφανίσθηκε ἡ Ποταμιαίνη, αὐτός, ἐπειδή θαμπώθηκε ἀπό τήν ὀμορφιά της, ἐκυριεύθηκε ἀπό ἀκόλαστες ἐπιθυμίες, μέ κολακεῖες δέ καί ὑποσχέσεις προσπάθησε νά ἀποσπάσει αὐτήν ἀπό τή Χριστιανική πίστη, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἔτσι θά ὑπέκυπτε στίς ὀρέξεις του. Ἀλλ’ ἡ Ποταμιαίνη δέν ἐνέδωσε στίς προτάσεις του καί ἕνεκα τούτου διέταξε νά ριφθεῖ ἡ Μάρτυς μέσα σέ λέβητα πού ἦταν γεμάτος μέ καυτή πίσσα. Ἡ Ποταμιαίνη μέ πνευματική χαρά ἄκουσε τήν καταδίκη της, διότι ἔτσι θά διατηροῦσε ἀμόλυντα τά πολυτιμότερα ἀγαθά της, τήν παρθενία καί τήν Χριστιανική της πίστη, παρεκάλεσε δέ τόν ἄρχοντα νά τήν καταβιβάζουν ἀργά μέσα στό λέβητα, γιά νά ἀποβαίνει μέ αὐτό τόν τρόπο πλέον ἐπώδυνο τό μαρτύριό της. Ἡ τελευταία αὐτή ἐπιθυμία της ἔγινε δεκτή, γενική δέ ὑπῆρξε ἡ κατάπληξη τῶν παρευρισκομένων, γιά τήν καρτερία καί ἀταραξία αὐτῆς στό φρικτό τοῦτο μαρτύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx