Ἅγιος Ἀδριανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος (17 Απριλίου)

15 Ἅγιος Μάρτυς Ἀδριανός, ἐπειδή ἀρνήθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί κλείσθηκε στή φυλακή. Ἐκεῖ τόν ὑπέβαλαν σέ μύριες στερήσεις καί βασανισμούς γιά νά δαμάσουν τό φρόνημά του. Ὅταν νόμισαν ὅτι ἡ σταθερότητα τοῦ Ἁγίου θά εἶχε πλέον καμφθεῖ, τόν ἔβγαλαν ἀπό τήν φυλακή καί τόν διέταξαν νά προσφέρει θυσία στά εἴδωλα. Ἐκεῖνος ὅμως ὄχι μόνο δέν πείσθηκε νά κάνει αὐτό πού ἐπίμονα τοῦ ζητοῦσαν, ἀλλά ὅρμησε στό βωμό, τόν ἀνέτρεψε καί γκρέμισε τό πῦρ καί τά ἐπ’ αὐτοῦ σφάγια.
Ἔξαλλος ὁ ἄρχοντας γιά τή στάση αὐτή τοῦ Ἀδριανοῦ, ἔδωσε ἐντολή νά τόν χτυπήσουν ἀνηλεῶς μέ ραβδιά καί πέτρες. Τοῦ συνέτριψαν τό στόμα καί τήν κεφαλή καί, τέλος, τόν ἔριξαν μέσα σέ καμίνι, ὅπου τελείωσε τό δρόμο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx