Ὅσιος Στέφανος ὁ Θαυματουργός (31 Μαρτίου)

3103 115 Ὅσιος Στέφανος ὁ Θαυματουργός ἦταν ἀσκητής. Μέ τόν ἀσκητικό του ἀγώνα εὐαρέστησε τόν Θεό καί κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. Ἕνα ἀπό τά στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ λέγει γιά τόν Ὅσιο: «Ἱδρῶσι τῆς ἀσκήσεως παθῶν πυρκαϊάν, ἱερέ, ἀποσβέσας καθαρώτατον Χριστοῦ σκεῦος, πάτερ, ἐδείχθηκε. Δι’ ὃ καί Ἀγγέλοις τῷ θείῳ θρόνῳ παρίσταται».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx