Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Ἴβηρ, ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ (19 Νοεμβρίου)

1911 25ζησε τόν 9ο αἰώνα. Ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στή θρησκευτική ζωή τοῦ τόπου του (Γεωργία).
Ταξίδευσε στούς Ἁγίους Τόπους, στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν Βιθυνία, ὅπου γνωρίστηκε μέ ἄλλους πνευματικούς πατέρες.
Κατόπιν ταξίδευσε στή Ρώμη διά Θεσσαλονίκης, ὅπου ἔκανε θαύματα. Ἐπανερχόμενος ἔμεινε στή Θεσσαλονίκη, ὅπου ἔκτισε καί ἱερό ναό τό 870.
Τό ἔργο του, πού ἦταν κυρίως διδακτικό, ὑπῆρξε ἐξαιρετικό γιά τούς Θεσσαλονικεῖς. Πέθανε τό 875.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx