Ὅσιος Ὢρ (7 Αυγούστου)

15 Ὅσιος αὐτός ἀσκήτευε στό ὄρος τῆς Νιτρίας. Στήν ἀρχή καί γιά λίγα χρόνια ἔκανε ἐρημῖτης μέ νηστεία, προσευχή καί μελέτη τοῦ θείου λόγου.
Κατόπιν ὅμως τόν ἀνακάλυψαν χριστιανοί πού ἐπιζητοῦσαν πνευματικό ὁδηγό καί ἀπό τότε ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ἁπλώθηκε παντοῦ. Χιλιάδες ἐπισκέπτες πήγαιναν κοντά του γιά νά ὠφεληθοῦν ἀπό τή διδασκαλία καί τήν ταπεινοφροσύνη του.
Στή συνέχεια ὁ ὅσιος Ὢρ ἀνέπτυξε ἀδελφότητες καί ἵδρυσε μοναστήρια, στά ὁποῖα μέ πολύ ζῆλο καλλιεργοῦνταν ἡ πνευματική καί ἡ σωματική ἐργασία.
Ἐπίσης ὁ Ὅσιος εἶχε τό χάρισμα τοῦ λόγου καί ἤξερε πότε νά σιωπᾷ καί πότε νά μιλάει. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά 90 χρονῶν, διατηρώντας τή διαύγεια τοῦ μυαλοῦ του μέχρι τελευταίας του πνοῆς.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx