Ἅγιοι Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς καὶ Ρῆξος Βικάριος οἱ Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴν Κομπανία (6 Ιουλίου)

0607 17 Ἁγία Λούκια, συνελήφθη ἀπό τόν Ρῆξο Βικάριο, πού τήν ἀνάγκαζε νά θυσιάσει στά εἴδωλα καί νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ἡ Λούκια ὄχι μόνο δέν πείστηκε, ἀλλά ὁδήγησε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ τόν Ρῆξο, ἀπό τόν ὁποῖο, ἀξιώθηκε μεγάλων τιμῶν καί ἐγκαταστάθηκε σέ ἕνα ἥσυχο σπίτι, ὅπου καταγινόταν μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία. Παρακάλεσε δέ τόν Ρῆξο νά πάει στήν Κομπανία τῆς Ἰταλίας καί νά μαρτυρήσει ἐκεῖ γιά τόν Χριστό. Ὁ δέ Ρῆξος, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε γυναῖκα, παιδιά, πλοῦτο καί ὅλη τήν κοσμική δόξα, ἀναχώρησε μέ τήν Ἁγία.
Στήν πόλη αὐτή συνελήφθησαν καί οἱ δυό. Μπροστά στόν ἡγεμόνα ὁμολόγησαν μέ θάρρος τόν Χριστό καί γι’ αὐτό ἀποκεφαλίστηκαν.
Μαζί τους ἀποκεφαλίστηκαν καί πολλοί ἄλλοι Ἅγιοι Μάρτυρες.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx