Ἅγιοι Βασιλείδης καὶ Γερόντιος οἱ Μάρτυρες (1 Απριλίου)

15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βασιλείδης καί Γερόντιος τελειώθηκαν διά ξίφους. Ναός τοῦ Ἁγίου Μάρτυρα Γεροντίου σωζόταν στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τά τέλη τοῦ 14ου αἰῶνος μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx